Δήμος Κέας

r

Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη  των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την ισχύουσα νομοθεσία και την κοινοποιεί στα μέλη του. Παραλαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία τους Φακέλους των εγγράφων που πρέπει να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Τηρεί τα πρακτικά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια το αρχείο των πρακτικών και των αποφάσεων. Δακτυλογραφεί και αναπαράγει τις αποφάσεις και φροντίζει για την αποστολή τους στην Περιφέρεια για έγκριση νομιμότητας. 

Ενημερώνει τους Δημοτικούς Συμβούλους για τις διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου, για την συμμετοχή τους στις Επιτροπές και τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν.

Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.  Προγραμματίζει τις ώρες και ημέρες που ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να δέχεται Δημότες, Επιτροπές, Συλλόγους κλπ.  Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Προέδρου του  Δημοτικού Συμβουλίου  εντός και εκτός Δήμου.

 

Πληροφορίες: κα Χριστίνα Τσούλου

Τηλ.: 22883 60020

Φαξ: 22880 22811

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve