Δήμος Κέας

r

Το εν λόγω γραφείο τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμενα βιβλία και εφαρμόζει τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτολογίων, όπως καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.  Διεξαγάγει την σχετική αλληλογραφία, τηρώντας ευρετήριο των εγγράφων που διεκπεραιώνονται. 

Καταρτίζει το ετήσιο μητρώο Αρρένων, κάθε χρόνο, εκδίδει πάσης φύσεως πιστοποιητικά, όπως οικογενειακής κατάστασης, στρατολογικής ή εκλογικής χρήσης, εγγυτέρων συγγενών, γεννήσεως, για έκδοση Α.Δ.Τ., για έκδοση διαβατηρίου κλπ.  Ασχολείται με την εγγραφή αδήλωτων ομογενών κατοίκων εξωτερικού, αλλοδαπών, αλλογενών που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια, την διόρθωση ονομάτων, επωνύμων, άνοιγμα οικογενειακής μερίδων λόγω γάμου, απόκτησης τέκνου εκτός γάμου, μεταδημότευσης από άλλους Δήμους της Ελλάδας κ.λπ.  Εφαρμόζει τα οριζόμενα στο Εθνικό Δημοτολόγιο.

Ασχολείται με τη διαδικασία έκδοσης εκλογικών καταλόγων, την εγγραφή ή διαγραφή εκλογέων από τους εκλογικούς καταλόγους και γενικά έχει τη μέριμνα για την εκ μέρους του Δήμου υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας. Συντάσσει ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Συντάσσει ετήσιο Μητρώο Αρρένων και ετοιμάζει κάθε ζητούμενο κατάλογο, πίνακα, ή πιστοποιητικό που σχετίζεται με θέματα στρατολογίας.

 

Πληροφορίες: κα Μαριάννα Μωραΐτη    &     κα Σωτηρία Μυκωνιάτη 

Τηλ.: 22883 60013                                           Τηλ: 22883 60019

Φαξ: 22880 22811                                            Φαξ: 22880 22811 

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve