Δήμος Κέας

r

Ο Δήμος Κέας το 1998 συνέστησε Αμιγή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κέας», η οποία ανέπτυξε  δραστηριότητες που αφορούσαν τον Τουρισμό και ιδιαιτέρα την τουριστική προβολή του νησιού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Ιδιαίτερη φροντίδα επέδειξε η επιχείρηση στην ανάδειξη των ιστορικών μονοπατιών της Κέας, των πολιτιστικών διαδρομών του νησιού, ενώ σε συνεργασία με το «Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών» καθιέρωσε πλέον ως έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό  τη Γιορτή Παραμυθιών.

Περισσότερα...

Οι Σχολικές Επιτροπές είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Το 2011 συγχωνεύτηκαν οι υφιστάμενες σχολικές επιτροπές σε δύο ενιαίες σχολικές επιτροπές Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης απαρτίζεται από τισ σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή από τα τρία (3) Νηπιαγωγεία και τα τρία (3) Δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στην Κέα.

Περισσότερα...

       Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης απαρτίζεται από τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή από το Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου και το ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν στην Κέα.

Σκοπός της είναι:

1.Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.

2.Η αμοιβή καθαριστριών

3.Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση του σχολείου και του κάθε είδους εξοπλισμού του

4.Η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον ΟΣΚ του σχολείου με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη

5.Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου

6.Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας και

7.Γενικά οι σκοποί που αναφέρονται στο άρθρο 243 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α’) και το άρθρο 5 του Ν. 1894/1990(ΦΕΚ 110Α’) και από κάθε άλλη σχετική νομοθετική διάταξη.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  • Μαρία Ξυδοπούλου- Κορασίδη, Πρόεδρος
  • Νικόλαος Πολίτης, Αντιπρόεδρος
  • Ελευθερία Μορφωνιού, μέλος πλειοψηφίας
  • Βασιλική Δεμένεγα, μέλος μειοψηφίας
  • Βασίλειος Δεμένεγας, μέλος μειοψηφίας
  • Δύο διευθυντές, των σχολικών μονάδων, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
  • Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων
  • Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας
All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve