Δήμος Κέας

r

Στο Δήμο Κέας το πλήθος των μελών του δημοτικού Συμβουλίου είναι δέκα επτά (17) αφού σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» N. 3852/2010 - ΦΕΚ Α' 87/7.6.2011), το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν (2.001) έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.

Σύμφωνα με την περίπτ. η της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3213/03 (ΦΕΚ 309 τεύχος Α’) Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης (Πόθεν Έσχες), των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν μεταξύ άλλων και οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3213/03 (ΦΕΚ 309 τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ. α της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.3242/2004 η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους και κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για τρία (3) χρόνια μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, το αργότερο την 30ή Ιουνίου κάθε έτους.
Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους ίδιους τους υπόχρεους στη Γ' Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3932/2011 (ΦΕΚ 49/10.03.2011 τεύχος Α').

 

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.
 
Για το λόγο αυτό, παρατίθενται ακολούθως οι σχετικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των ανωτέρω υπόχρεων προς τούτο αιρετών, που έχουν ανταποκριθεί, έως σήμερα, σε αυτή τους την υποχρέωση
 

Πόθεν Έσχες Αντιδημάρχου, κ. Γεώργιο Πατητή

 

Γιάννης Ευαγγέλου

Γεννήθηκε και έζησε τα μαθητικά του χρόνια στην Κορησσία Κέας. Σπούδασε Τουριστική Οικονομία στον Καναδά. Ομιλεί τρεις γλώσσες.

Ασχολήθηκε με επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τον τουρισμό. Διατηρεί μία εταιρία εισερχόμενου τουρισμού και μία εταιρία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διάθεσης τουριστικών υπηρεσιών. Πρόσφατα ίδρυσε και λειτουργεί με τους συνεργάτες του το Kea Tours στην Κέα.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συνδέσμου των Τουριστικών γραφείων Ελλάδας, Αντιπρόεδρος του ΕΟΤ, και Αντιπρόεδρος των Τουριστικών Επιχειρήσεων Ευρώπης.

Ήταν μέλος της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής της Ολυμπιάδας και της Εθνικής Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ και του ΕΣΠΑ. . Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής και ως οργανωτής σε πολλά διεθνή συνέδρια. Διετέλεσε Σύμβουλος και επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Κέας την περίοδο 2011-2014 . Εξελέγη & διατελεί Δήμαρχος Κέας από την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

 

ΜΟΡΦΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

Στην κυρία Μορφωνιού Ελευθερία, με την υπ'αριθμ.284/01.09.2014 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο 01.09.2014 έως 05.03.2017:

-Υπεύθυνη επί των θεμάτων δημοσίων σχέσεων, των πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και των κάθε είδους εκδηλώσεων του Δήμου, καθώς και την ευθύνη επί θεμάτων Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.

-Πρόεδρος Α' Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κέας

 

 

 

ΠΑΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Στον κύριο Παούρη Αντώνιο, με την υπ'αριθμ. 284/01.09.2014 απόφαση Δημάρχου ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 01.09.2014 έως 05.03.2017:

 

-Υπεύθυνος για την οργάνωση και παρακολούθηση των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας,

 

-Υπεύθυνος της υπηρεσίας ύδρευσης σε ό,τι αφορά στην καλή λειτουργία της υπηρεσίας αυτής, στην ασφάλεια και προστασία της Δημοτικής περιουσίας, στην επίβλεψη των δικτύων και των εγκαταστάσεων και στον έλεγχο για την καταμέτρηση των υδρομετρητών.

 

 

 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Στον κύριο Λέανδρο Εμμανουήλ, με την υπ'αριθμ. 284/01.09.2014 απόφαση Δημάρχου ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 01.09.2014 έως 05.03.2017:

 

-Υπεύθυνος θεμάτων Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας.

 

 

 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Στον κύριο Πολίτη Νικόλαο, με την υπ'αριθμ. 284/01.09.2014 απόφαση Δημάρχου ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 01.09.2014 έως 05.03.2017:

 

-Υπεύθυνος της υπηρεσίας αποχέτευσης, σε ό, τι αφορά στην καλή λειτουργία της υπηρεσίας αυτής και στην επίβλεψη των δικτύων και των εγκαταστάσεων.

 

 

 

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

Στον κύριο Βρεττό Στέφανο, με την υπ'αριθμ. 342/21.10.2014 απόφαση Δημάρχου ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 21.10.2014 έως 05.03.2017:

 

-Υπεύθυνος διαχείρισης θεμάτων κοιμητηρίου,

-Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ

 

Στον κύριο Καβαλιέρο Δημήτριο, με την υπ'αριθμ. 284/01.09.2014 απόφαση Δημάρχου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες για την περίοδο από 01.09.2014 έως 05.03.2017: 

-Αρμόδιος για την υπογραφή εγγράφων Διοίκησης, βεβαιώσεων μόνιμου κατοικίας, καθώς και των πιστοποιητικών, προσωπικά και οικογενειακής κατάστασης, βάσει των βιβλίων του Δήμου

-Τέλεση πολιτικού γάμου.

-Χορήγηση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων

-Έλεγχος και επίβλεψη του ηλεκτροφωτισμού των δημοσίων χώρων.

-Συντήρηση και λειτουργία του Ελικοδρομίου.

-Εκπροσώπηση του Δημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

-Υπεύθυνος για την εκτέλεση, τον συντονισμό και τον έλεγχο της προόδου των εργασιών, των έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου .

-Υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν αποθέσεις οικοδομικών υλικών, μπαζών, κατασκευής ραμπών, χαντακιών και τεχνικών φρεατίων.

-Υπεύθυνος όλων των τροχοφόρων του Δήμου.

-Υπεύθυνος για τα Δημοτικά Σφαγεία.

 

Τηλ.Επικοινωνίας: 22883 60023

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve